Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 296
Кишоварзӣ 461
Саноат 1403
Сохтмон 382
Тандурустӣ 1078
Маориф 892
Фарҳанг 79
Мазилию комунали 263
Дигар сохахо 1878
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 113
Хамаги Ҷои кор:6845
Тоҷикистон 6740
ш.Душанбе 1448
Хатлон 1773
ВМКБ 75
НТЧ 1044
Сугд 2400
Русия 105
Яман 0

Маркази љумњуриявии роњнамоии касбї дар асоси фармони Шўрои вазирони ИЉШС аз 11-уми июли соли 1986 тањти №1430-Р ва фармони Кумитаи давлатии ИЉШС оид ба мењнат ва масъалањои иљтимої аз 11-уми марти соли 1987 тањти №13 дар шањри Душанбе ташкил шуда, ба Кумитаи мењнат ва масъалањои иљтимоии ИЉШС итоат мекард.

• Шўъбаи ташкили методї ва ахбори касбї
• Шўъбаи машварати касбї ва интихоби касб
• Шўъбаи тадќиќоти сотсиологї ва омўзиши афкори умум

Маќсад ва вазифањо

• ёрї расонидан ба мактаббачагон дар интихоби касб, гузаронидани машваратњои касбии фардї ва гурўњї бо истифода аз усулњои ташхиси касбї, тањия намудани тавсияномањо бо назардошти хусусиятњои фардї, талаботи минтаќањо ба мутахассисон, якљоя бо коллективњои омўзгорон иштирок намудан дар ташаккули шавќу раѓбати касбии љавонон, наќшањои асосноки касбї, таълими касбии мактаббачагон;
• љамъ кардани маълумотњо оид ба наврасон, ки ба машварати касбї эњтиёљ доранд, дар робитаи зич бо намояндагони муассисањои таълимї, тандурустї, маориф, корхонањои давлатї ва ѓайридавлатї, ташкилотњо ва муассисањо. Мактаббачагони ба машварати касбї эњтиёљдошта бо роњи тањлили харитаи касбинтихобкунї, саволномањо ё бевосита дар синф тавассути усулњои ташхиси гурўњї ошкор карда мешавад;

• ошкор кардани майлу раѓбати касбї, имкониятњо ва фањмиши мактаббачагону љавонони бо кор таъминшаванда, ба мењнати самарабахш љалб намудани хонандагон, ташаккули кадрњои соњибихтисоси љавобгўи талаботи бозори имрўза;

• тањияи санадњои меъёрию њуќуќї, барномаю дастурњо оид ба самтњои асосии роњнамоии касбї ва таъмини татбиќи онњо аз тарафи шахсони њуќуќї ва шахсони мансабдори маќомоти давлатї ва тиљоратї;

• ташкил ва мутобиќсозии корњои Марказ оид ба иттилооти касбї, маърифатнокии ањолї тавассути воситањои ахбори умум ва чорабинињои оммавї;

• тайёр кардан ва якљоя бо муассисаю ташкилотњои манфиатдор гузаронидани чорабинињои оммавї, ки хусусияти роњнамоии касбї доранд. Ба монанди идњои касбї, намоишгоњњои техникї, озмун - санљишњо, конфронсњои илмию амалї, семинарњо, љамъомадњо, рўзњои дарњои кушод ва ѓайра. Тањлил ва љамъбаст намудани натиљаи чорабинињо;

• якљоя бо шўъбањо ва машваратчиёни касбии Марказ тањлил намудани самарабахшї ва фаъолияти кормандону мутахассисоне, ки бо тавсияи Марказ касб интихоб намудаанд. Бањодињї ба натиљањои пешгўињо, интихобкунї бо назардошти шароитњои мушаххаси ташкили соњаи иљтимої ва иќтисодии истифодаи кормандон;

• мусоидат намудан дар баланд бардоштани савияи илмию методии тадќиќотњои сотсиологї, пеш аз њама оид ба масъалањои шуѓли ањолї, ёрї расонидан дар такомули фаъолияти "Маркази љумњуриявии роњнамоии касбї". Бо маќсади ба кор таъмин намудани бекорон, тайёр намудани тавсияњо оид ба истифодаи шаклу методњои њозиразамони идоракунї, аз љумла истифодаи техникаи компютерї

• иштирок намудани дар тањия ва мувофиќсозии мавзўи тадќиќотњои сотсиологї, иљтимоию равоншиносї, демографї, иќтисодї ва ѓайра оид ба масъалањои мењнат ва шуѓл, њамкории тарафайн дар ин самт бо муассисањои илмї ва соњавї.

Бо кадом гурўњњо кор мебарад:

• Хатмкунандагони мактабњои тањсилоти миёнаи умумї, мактабњои махсус, интернатњо
• Љавонони бекор
• Бекорон
• Касбивазкунандагон
• Волидайн

Олотњо

• Машварат (Пурсишномањои ДДО, МТК. Вараќаи шавќу њавас, пурсишномаи Айзенк)
• Маслињат
• Тестњо ва машќњои равонї
• Сўњбатњо
• Семинарњо
• ВАО

Маркази љумњуриявии роњнамоии касбї ташкилоти методї ва машваратию мутобиќкунандаи тарзу усулњои босамари кор буда, дар њаљми муќарраршуда њамчун вазифаи хизматрасонии роњнамоии касбиро иљро менамояд. Он барои баланд бардоштани сифат ва сатњи кори роњнамоии касбї дар љамњурї, инкишофи хадамоти минтаќавї, соњавї ва дигар шаклњои роњнамоии касбии шуѓли ањолиро мусоидат менамояд.

Коркардњои илмї, тавсияњои методї, маводи тайёршуда ва дар амал аз тарафи Марказ санљидашуда, дар кори мутахассисон барои кўмаки амалии таълими љавонони касбомўз ва ањолии бекор, маъюбон ва дигар гурўњњои ањолї дар интихобу иваз намудани касб дар муассисањои таълимї бо назардошти инкишофи бемайлони иќтисодиёти серсоња, ки ба мутобиќсозии талаботи љамъиятї ба мутахассиси соњибкасб, болаёќат, мутобиќи вазъи саломатии њар як шахс, инкишофи ѓоявию эљодї ва талаботи кории ў мусоидат менамояд, истифода мешавад. Марказ барномањои ояндадори илмию назариявї ва масъалањои амалии роњнамоии касбиро кор карда, ба амалї гардонидани сиёсати ягонаи љумњуриявии соњаи роњнамоии касбии љавонон ва гурўњњои дигари ањолї мусоидат менамояд.

Маркази љумњуриявии роњнамоии касбї ташкилоти методї ва машваратию мутобиќкунандаи тарзу усулњои босамари кор буда, дар њаљми муќарраршуда њамчун вазифаи хизматрасонии роњнамоии касбиро иљро менамояд. Он барои баланд бардоштани сифат ва сатњи кори роњнамоии касбї дар љамњурї, инкишофи хадамоти минтаќавї, соњавї ва дигар шаклњои роњнамоии касбии шуѓли ањолиро мусоидат менамояд.

Бо маќомотњои дахлдори роњнамоии касбї мамлакатњои хориља робита барќарор менамояд, таљрибаи онњоро меомўзад ва дар фаъолияти роњнамоии касбї пањн ва истифода менамояд.

Алоќа :
к. Борбад - 71
735035, Душанбе
Тел.: (+992 37) 31-09-49
Факс: (+992 37) ) 231-09-49

 

Барномаи рушди роњнамои касбї
 


 


 


 


 

 

 

 

Сомонаҳои ҳаммазмун
  •