Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 297
Кишоварзӣ 429
Саноат 810
Сохтмон 211
Тандурустӣ 1256
Маориф 226
Фарҳанг 15
Мазилию комунали 144
Дигар сохахо 1319
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 95
Хамаги Ҷои кор:4802
Тоҷикистон 4802
ш.Душанбе 1953
Хатлон 1546
ВМКБ 39
НТЧ 496
Сугд 768
Русия 0
Яман 0

Семинар-машварат дар ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд

10 Ноябр 2016

 Тибќи наќша-чорабинињои якљояи Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолии вилояти Суѓд ва Шўрои иттифоќњои касаби вилояти Суѓд бо маќсади баланд бардоштани савияи дониш ва њимояи манфиатњои иљтимоии кормандон, санаи 10 ноябри соли 2016 дар маљлисгоњи Шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолии ноњияи Мастчоњ семинар-машварат доир ба мавзуъњои «Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон», «Зиёд намудани њадди аќали музди мењнат дар корхонаву ташкилотњо», «Њифзи мењнат ва шарики иљтимої» ва «Бастани созишномаву шартномањои коллективї ва баќайдгирии сариваќтии онњо» боиштироки зиёда аз 80 нафар мудирони шуъбаи кадрњо, роњбарон ва раисони ташкилотњои новобаста аз шакли моликият ташкил ва гузаронидашуд.
Њадаф аз баргузории семинарии мазкур дар амал татбиќ намудани талаботњои Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї оид ба муносибатњои мењнатї, дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат Эмомали Рањмон бар меояд, буд.
Дар семинарии мазкур сармутахассиси Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар вилояти Суѓд - Н.Дадобоев, муовини раиси кумитаи вилоятии иттифоќњои касабаи кормандони соњаи кимё - С.Афзалов, мудири шуъбаи њифзи њуќуќии Шўрои иттифоќњои касабаи вилоят - И.Бузруков ва сардори Шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар ноњияи Мастчоњ - Ќ.Ќобилов иштирок ва суханронї намудаанд.
Сипас миёни иштирокдорони семинарии мазкур саволу љавоб доир гардида, иштирокдорони семинар оидитаѓйиру иловањо ба Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, бастани шартномаву созишномањои коллективї, шартномаи мењнатї, суѓуртаи иљтимоию нафаќа, аз љониби корфармо љубронгардида бо сабаби бад шудани саломатї ё фавти кормандон, бартараф намудани ќарздорї аз музди мењнат, тартиби пуркардани дафтарчањои мењнатї ва додани рухсатињои њомиладорї ба худ љавобњои мушаххас гирифтанд. Њаминтавр семинарии мазкур барои корфармоён дар як руњияи озод ва манфиатбахш доир гардид.
Маќсади гузаронидани семинарии мазкур ин шинос намудан аз таѓйиру иловањои Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, ташкил намудани намояндагии кормандон дар ташкилоту муассисањо, ба имзо расонидани шартномањои коллективї, пешгирї намудан аз њодисањои нохуш дар истењсолот, фањмонида додани њифзи њуќуќњои кормандон ва корфармоён мебошад.
Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар вилояти Суѓд минбаъд низ гузаронидани чунин чорабинињоро дар дигар шањру ноњияњои вилоят ба наќша гирифтааст.

Бахши иттилоотии Агентии меҳнат ва шуѓли аҳолї