Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 296
Кишоварзӣ 461
Саноат 1403
Сохтмон 382
Тандурустӣ 1078
Маориф 892
Фарҳанг 79
Мазилию комунали 263
Дигар сохахо 1878
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 113
Хамаги Ҷои кор:6845
Тоҷикистон 6740
ш.Душанбе 1448
Хатлон 1773
ВМКБ 75
НТЧ 1044
Сугд 2400
Русия 105
Яман 0
25 Август 2017

                                                                                    Бо ќарори 

                                                               Њукумати Љумњурии Тољикистон 
                                                               аз «28»  ноябри соли 2015, № 709 

 

                                                                               тасдиќ шудааст 
 
 

 

Барномаи 
давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои 
 солњои 2016-2017

 

 
 
1) Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017 (минбаъд Барнома) мутобиќи моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва барномањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон», моддаи 13 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї», моддаи 16 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон», Стратегияи давлатии рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон то соли 2020 (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 июни соли 2011 №277), Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ва бо назардошти Наќшаи чорабинињо оид ба пешгирии таъсири хавфњои эњтимолї ба иќтисодиёти миллї (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 5 феврали соли 2015 №50) тањия гардидааст.
2) Барнома хусусияти иљтимої ва зиддибуњронї дошта, татбиќи он ба таъмин намудани кафолатњои давлатии иљтимої, мусоидат ба шуѓли шањрвандон ва муътадил нигоњ доштани вазъ дар бозори мењнати дохили кишвар  нигаронида шудааст.
3) Барнома тадбирњоро оид ба таъсиси љойњои нави корї, миёнаравї дар бозори мењнат, рушди касбии захирањои мењнатї, дастгирии иљтимоии муњољирони мењнатии ба Ватан баргашта, мусоидат ба шуѓли занон ва љавонон, рушди соњибкории инфиродї ва таъмини кафолатњои давлатии иљтимої њангоми бекорї дар бар мегирад.
4) Барнома дар асоси тањлили нишондињандањои  минтаќавию  соњавии бозори мењнат ва шуѓлнокии ањолї, инчунин сифати ќуввањои кории кишвар тањия гардида, натиљаи љамъбасти барномањои мусоидат ба шуѓли ањолии мањаллї мебошад, ки аз тарафи маљлисњои мањаллии вакилони халќ тасдиќ гардидаанд.
 
1. Вазъи демографї, иќтисодї ва иљтимої
 
5) Тољикистон дар байни Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз рўи суръати афзоиши табииї ањолї яке аз љумњурињои пешсаф буда, ба њисоби миёна дар як сол афзоиши ањолї 2,2-2,3 фоизро ташкил медињад.
6) Давоми солњои 2010 – 2014 шумораи ањолии доимии Тољикистон аз 7621,2  то ба 8352,0 њазор нафар афзоиш ёфт, ки ба 9,6 фоиз рост меояд.
7) Ба њолати 1 январи соли 2015 шумораи ањолии доимии Тољикистон 8352,0 њазор нафарро ташкил дод, ки аз ин шумора 4224,3 њазор нафар (50,6 фоиз) мардон ва 4127,7 њазор нафар (49,4 фоиз) занон мебошанд.
8) Аз шумораи умумии ањолии доимии Тољикистон 2215,5 њазор нафар (26,5 фоиз) дар шањр ва 6136,5 њазор нафар (73,5 фоиз) дар дењот ба сар мебаранд.
9) Таќсимоти ањолии доимии Тољикистон дар миќёси љумњурї нишон медињад, ки дар Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон шумораи ањолї 214,3 њазор нафар (2,6 фоиз), Хатлон 2971,5 њазор нафар (35,6 фоиз), Суѓд 2455,5 њазор нафар (29,4 фоиз), шањри Душанбе 788,7 њазор нафар (9,4 фоиз) ва дар шањру ноњияњои тобеи љумњурї 1922,0 њазор нафарро (23,0 фоиз) ташкил медињад.
10) Аз шумораи умумии ањолии доимии Тољикистон 2892,1 њазор нафар (34,6 фоиз) ањолии синну соли аз ќобили мењнат љавон, 5046,0 њазор нафар (60,4 фоиз) ќобили мењнат ва 413,9 њазор нафар (4,9 фоиз) ањолии аз синну соли ќобили мењнат калон мебошанд.
11) Љавонон (ањолии синну соли 15-29 сола) 2528,3 њазор нафарро ташкил медињанд, ки ба 50,1 фоизи ањолии синну соли ќобили мењнат рост меояд. Ба таври дигар, 50,1 фоизи ањолии ќобили мењнат љавонон мебошанд. Тамоюли таѓйирёбии ањолии синну соли ќобили мењнат ва аз ќобили мењнат калонсол тайи солњои 2010-2014 дар диаграммаи 1 оварда шудааст.
                                                                                                          
                                                                                                          Диаграммаи 1
 
12) Тавре ба назар мерасад, дар баробари афзоиш ёфтани шумораи ањолии ќобили мењнат, ањолии синну соли аз ќобили мењнат калонсол низ мунтазам рў ба афзоиш дорад ва дар панљ соли охир 8,9 фоиз зиёд шудааст. Раванди мазкур гувоњї он аст, ки феълан таѓйироти бебозгашт дар сохтори синну солии ањолии Тољикистон идома дорад ва ин њолат бешубња ба бозори мењнат таъсир мерасонад.
13) Мусаллам аст, ки тайи солњои охир иќтисодиёти Тољикистон тамоюли устувори рушдро касб намудааст ва нишондињандањои асосии макроиќтисодї бемайлон афзоиш доранд.
14) Дар давраи солњои 2010-2014 ва нимсолаи якуми соли 2015 њаљми  Мањсулоти умумии дохилии Тољикистон аз 24707,1 миллион сомонї дар соли 2010 то 45605,2 миллион сомонї дар соли 2014 афзоиш ёфта (1,8 баробар), нимсолаи якуми соли 2015 ба 19158,7 миллион сомонї расид. Тасмим аст, ки њаљми Мањсулоти умумии дохилї дар соли 2020 нисбат ба соли 2013 бояд ду баробар зиёд карда шавад (банди 9, фасли 2 Нусха аз Протоколи маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон №9 аз 27 июли соли 2015).
15) Мувофиќи арќоми оморї дар нимсолаи якуми соли 2015 њиссаи мањсулоти саноатї дар Мањсулоти умумии дохилї 13,8 фоиз, мањсулоти соњаи кишоварзї 12,7 фоиз, соњаи сохтмон 12,6 фоиз, наќлиёт ва алоќа 12,9 фоиз, савдо, хўроки умумї ва таъминоти моддию техникї 17,6 фоиз ва андоз аз мањсулот 14,4 фоизро ташкил намуд. Дар диаграммаи 2 тамоюли таѓйирёбии њаљми Мањсулоти умумии дохилї дар Тољикистон барои солњои 2010-2014 ва нимсолаи якуми соли 2015 оварда шудааст.
 
                                                                                                          Диаграммаи 2
 
16) Дар баробари афзоиши њаљми Мањсулоти умумии дохилї таќсимоти он ба њар сари ањолї низ тамоюли афзоиш дорад. Танњо дар давоми солњои 2010-2014 таќсимоти он ба њар сари ањолї аз 3285,8 сомонї то 5523,5 сомонї ё ба андозаи 1,7 баробар зиёд шудааст.
17) Дар њамин радиф даромадњои пулии ањолї ва харољоту пасандозњои ањолї низ мутаносибан афзоиш ёфтанд.
18) Даромадњои пулии ањолї давоми солњои 2010-2014 аз 13256,0 миллион сомонї то ба 24196,5 миллион сомонї расид, ки афзоиш 1,8 баробар ё 82,5 фоизро ташкил медињад.
19) Харољот ва пасандозњои ањолї бошад, аз 13948,5 миллион сомонї то ба 33570,1 миллион сомонї расид, ки афзоиш 2,4 баробар ё 140,7 фоизро ташкил намуд.
20) Харољоту пасандозњои ањолї дар муќоиса ба даромадњои пулии ањолї 1,4 маротиба зиёд мебошад.
21) Дар давраи мадди назар, инчунин музди мењнати миёнаи њармоња низ аз 354,4 сомонї то ба 816,3 сомонї зиёд шуд, ки афзоиш 2,3 баробар ё 130,3 фоизро ташкил медињад. Дар диаграммаи 3 тамоюли таѓйирёбии даромадњои пулии ањолї ва харољоту пасандозњои ањолї барои солњои 2010-2014 оварда мешавад.
                                                                                                       
                                                                                                          Диаграммаи 3
 
22) Табииист, ки њама ин дастовардњо дар навбати худ ба танзими масъалањои бозори мењнат дар Тољикистон робитаи бевосита дорад.
23) Мувофиќи омори расмї дар Тољикистон давоми солњои 2010-2014 шумораи ањолии машѓули кор аз 2233,3 њазор нафар дар соли 2014 то 2325,4 њазор нафар дар соли 2014 афзудааст, ки суръати миёнаи њарсолаи афзоиш 0,8-0,9 фоизро ташкил медињад.
24) Дар њамин давра шумораи ањолии машѓули кор дар бахши воќеии иќтисодиёти кишвар аз 1646,9 њазор нафар дар соли 2010 то ба 1682,6 њазор нафар дар соли 2014 афзудааст (2,1 фоиз).
25) Аз љумла, дар соњаи кишоварзї (бо назардошти моњипарварї) шумораи ањолии машѓули кор давоми солњои 2010-2014 аз 1469,3 њазор нафар то ба 1524,2 њазор нафар зиёд шудааст (3,7%).
26) Дар соњаи саноат (саноати истихрољи маъдан, санорати коркард, ќувваи барќ, газ ва таъминоти об) шумораи ањолии машѓули кор дар давраи мадди назар аз 90,1 њазор нафар то ба 96,3 њазор афзудааст (6,9%).
27) Дар соњаи сохтмон бошад ин нишондињанда аз 72,3 њазор нафар то ба 61,9 њазор нафар коњиш ёфтааст.
28) Дар бахши хизматрасонии иќтисодиёт шумораи ањолии машѓули кор аз 586,4 њазор нафар то ба 642,8 њазор нафар зиёд шудааст (9,6 фоиз).
29) Дар бахши хизматрасонии иќтисодиёт афзоиши шумораи ањолии машѓули кор асосан дар соњаи маориф, тандурустї, миёнаравии молиявї, идораи давлатї ва мудофиа, амалиётњо бо амволи ѓайриманќул, савдои яклухт ва чакана ба амал омада, дар соњаи наќлиёт ва алоќа 3,8 фоиз коњиш ёфтааст.
30) Дар маљмўъ шумораи ањолии машѓули кор њам дар бахши воќеї ва њам дар бахши хизматрасонии иќтисодиёти кишвар тамоюли устувори афзоиш дорад.
31) Аз ин хотир, барои нигоњ доштани устувории ин тамоюл, зарур аст, ки афзалиятњои муайяншуда дар Стратегияи давлатии рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон то соли 2020 мадди назар бошанд ва маблаѓгузории  Барномањои давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар сатњи зарурї таъмин карда шаванд.
32) Татбиќи босамари ин барномањо заминаи муњим дар рушди иќтисоди кишвар мебошад ва барои баланд гардидани сатњи зиндагии ањолї мусоидат менамояд.
 
2. Вазъи бозори мењнат ва шуѓли ањолї
 
33) Мувофиќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон шумораи ќуввањои корї аз рўи бањои пешакї дар моњи июни соли 2015-ум 2289,0 њазор нафарро ташкил медињад, ки аз ин теъдод 2231,9 њазор нафар (97,5 фоиз) дар соњањои иќтисодиёт машѓул буда, 57,1 њазор нафар расман маќоми бекорї гирифтаанд, ки 2,5 фоизи шумораи ќуввањои кориро ташкил медињад. Дар муќоиса ба њамин давраи соли 2014 шумораи ќуввањои корї 19,3 њазор нафар афзоиш ёфтааст. Шумораи ањолии машѓули кор бошад, аз 2199,4 њазор нафар дар нимсолаи аввали соли 2014 то 2218,9 њазор нафар дар нимсолаи аввали соли 2015 афзудааст, ки сатњи афзоиш дар давраи  баррасишаванда 0,9 фоизро ташкил медињад.
34) Аз шумораи умумии ањолии машѓули кор шахсони дар рўйхатбудаи кироякор дар корхонањои њамаи  шакли моликият дар моњи июни соли 2015   1083,4 њазор нафар ё 48,5 фоизи шумораи умумии ањолии машѓули корро ташкил дод. Шумораи дар рўйхатбудаи кормандони кироя дар моњи июни соли 2015 нисбат ба њамин давраи соли 2014-ум 1,3 фоиз ва нисбат ба моњи майи соли 2015-ум 0,1 фоиз зиёд шудааст.
35) Дар бахши воќеии иќтисодии кишвар шумораи кормандони кироя дар моњи июни соли 2015 нисбат ба њамин давраи соли 2014-ум 0,1 фоиз кам шуда, 604,8 њазор нафарро ташкил намуд. Дар бахши хизматрасонии фаъолияти иќтисодї бошад, шумораи кормандони кироя дар  давраи баррасишаванда 3,1 фоиз афзуда, 478,6 њазор нафарро ташкил дод. Њамин тавр, дар нимсолаи аввали соли 2015-ум 55,8 фоизи кироякорон дар бахши воќеии фаъолияти иќтисодї ва 44,2 фоиз дар бахши хизматрасонии фаъолияти иќтисодї ба ќайд гирифта шуданд.
36) Тавре маълум аст, дар ташкилоту муассисањои љумњурї ѓайр аз кормандони расмї ќувваи корї дар шароити дуљоякорї ва дар асоси ќарордоду шартномањои хусусияти шањрвандию њуќуќидошта низ истифода бурда мешавад.
37) Дар моњи июни соли 2015 дар ин шароит 44,7 њазор нафар шањрвандон машѓули кор буданд, ки ин нишондињанда ба 4,1 фоизи шумораи љойњои ишѓолшудаи корї рост меояд.
38) Шумораи кормандони дар шароити дуљоякорї ва бо ќарордоди хусусияти шањрвандию њуќуќидошта коркунанда дар бахши воќеии фаъолияти иќтисодї 10823 нафар ва дар бахши хизматрасонї 33833 нафарро ташкил намуд.
39) Дар ќайди маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї охири моњи июни соли 2015-ум 87,6 њазор нафар  корљўён бо назардошти корљўёни соли 2014 мављуд буд, ки ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли гузашта 4,1 фоиз зиёд мебошад. Танњо дар нимсолаи аввали соли 2015 бошад, ба маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї 41,4 њазор нафар корљўён барои пайдо кардани љойи кор мурољиат намуданд, ки дар муќоиса ба соли 2014-ум 3,4 фоиз коњиш ёфтааст. Аз мурољиаткардањо ба маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї 19,3 њазор нафарро (46,5 фоиз) занњо ва 22,2 њазор нафарро (53,6 фоиз) шањрвандони синни 15-29 сола ташкил медињанд, ки ба фаъолияти мењнатї машѓул нестанд.
40) Шумораи шањрвандоне, ки бори аввал барои пайдо кардани љойи кор ба маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї мурољират намудаанд 23,6 њазор нафар (56,9 фоиз) ва шахсоне, ки умуман касбу ихтисос надоранд 19,2 њазор нафар ё 46,3 фоизро аз корљўён ташкил медињанд.
41) Ба маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї дар охири моњи июни соли 2015 аз љониби ташкилоту муассиса ва корхонањо 9,5 њазор љойњои кории холї пешнињод шуд, ки аз ин теъдод 4,6 њазор љойњои корї (46,8 фоиз аз шумораи умумии љойњои кори холии пешнињодшуда) ба касбњои коргарї рост меояд. Талабот ба њар як љойи кори холии пешнињодшуда 9,2 нафарро ташкил намуд, ки ин нишондињанда дар муќоиса ба њамин давраи соли 2014-ум 33,3 фоиз афзоиш ёфтааст.
42) Дар маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї то охири моњи июни соли 2015-ум  57,1 њазор нафар бекорон расман ба ќайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора 30,6 њазор нафар занон (53,7 фоиз) мебошанд.
43) Сатњи бекории расман баќайдгирифташуда 2,5 фоизро аз шумораи ќуввањои корї ташкил намуд.  То охири моњи июни соли 2015 њиссаи бештари бекорони расман ба ќайд гирифташуда 49,8 њазор нафар ё 87,3 фоизро шахсоне ташкил медињанд, ки тайёрии касбї надоранд ва муддати тўлонї дар љустуљўи кор мебошанд. Илова ба ин наздик 36,4 њазор нафар ё 63,8 фоизи шањрвандони расман маќоми бекорї гирифта, маълумоти миёнаи умумї ва миёнаи нопурра доранд. Мусаллам аст, ки ин омилњо боиси пеш омадани мушкилињо дар бо кор таъмин шудани ин ќабил шањрвандон мегардад.
44) Бояд ќайд намуд, ки дар муносибатњои мењнатї падидаи номатлуби дигар -  бекории пинњонї мебошад. Мувофиќи маълумоти омори расмї дар моњњои январ-июни соли 2015  бо ташаббуси роњбарияти ташкилоту муассиса ва корхонањо 9,9 њазор нафар шањрвандон ба рухсатии маљбурї фиристода шудаанд, ки аз ин шумора 6,8 њазор нафар (68,1 фоиз) бе њифзи музди кор мондаанд.  Инчунин, дар рељаи њафтаи нопурраи корї ва рўзи кории нопурра 0,5 њазор нафар кор кардаанд, ки бо назардошти бекории пинњонї, сатњи расмии бекорї 2,9 фоизро аз шумораи ќуввањои корї ташкил медињад.
45) Бо назардошти вазъи воќеї дар бозори мењнат ва эњтимолияти ногузири таъсири буњрони молиявию иќтисодии љањонї ба иќтисодиёти Тољикистон, танзими масъалаи муносибатњои мењнатї ва шуѓли ањолї наќши аввалиндараљаро касб менамояд ва хеле муњим аст, ки таќсимоти ањолии ќобили мењнат дар соњањои иќтисоди кишвар маќсаднок амалї карда шавад.
  46)Дар солњои 2016-2017 афзоиши шумораи ањолї њар сол тибќи пешгўињо 2,0-2,3 фоизро ташкил намуда, дар соли 2017 то 8862,5 њазор нафар меафзояд, ки ба ташаккули бозори мењнат таъсири бевосита дорад. Мувофиќи пешгўињо шумораи ањолї дар соли 2017 нисбат ба соли 2014-ум 510,5 њазор нафар зиёд мешавад ва дар ин њолат шумораи захирањои мењнатї 406,2 њазор нафар ва ќуввањои корї 123,5 њазор нафар меафзояд.
47) Дар солњои 2016-2017 ба бозори мењнат аз њисоби хатмкунандагони мактабњои олї 64,4 њазор нафар, мактабњои миёнаи касбї 24,1 њазор нафар, мактабњои ибтидоии касбї 31,8 њазор нафар, мактабњои миёнаи умумї 242,6 њазор нафар, хатмкунандагон бо маълумоти миёнаи нопурра 345,9 њазор нафар, хизматчиёни њарбии аз сафи Куввањои Мусаллањи Тољикистон озодшуда 31,5 њазор нафар, кормандони аз корхонањо ихтисоргардида 24,4 њазор нафар, шахсони аз мањбас озодшуда 1,8 њазор нафар ворид мегарданд. Теъдоди ањолии аз љињати иќтисодї ѓайрифаъол дар ин давра 5672,4 њазор нафарро ташкил медињад, ки ин шумора ба 53,3 фоизи захирањои мењнатї рост меояд. 
48) Солњои 2016-2017 мувофиќи Барномаи мазкур 495,7 њазор нафар шањрвандон ба намудњои гуногуни шуѓл фаро гирифта мешаванд. Тавассути мусоидати бевоситаи маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї 193,3 њазор нафар шањрвандон ба шуѓл фаро гирифта мешаванд. Аз ин шумора 73,9 њазор нафар дар корхонаю ташкилотњо бо кор таъмин мегарданд, аз љумла 60,8 њазор нафар аз њисоби љойњои кории холї, 33,1 њазор нафар ба тайёрии касбї ва бозомўзї, 10,8 њазор нафар ба корњои муздноки љамъиятї љалб мешаванд. Њамзамон ба 6,6 њазор нафар шањрвандон ќарзњои имтиёзнок барои ташкили соњибкории инфиродї ва ба 11,7 њазор нафар кўмакпулињо барои бекорї таъин ва пардохт карда мешавад. Малакањои касбии 6,0 њазор нафар шањрвандон бо шањодатнома тасдиќ карда мешаванд. Тамоюли таѓйирёбии нишондињандањои шуѓли ањолї ва бозори мењнат дар замимаи 1 оварда шудааст.
 
3. Вазифањои асосї ва самтњои афзалиятноки сиёсати давлатии
мусоидат ба шуѓли ањолї дар солњои 2016-2017
 
49) Барномаи мазкур њамчун љузъи људонопазири Стратегияи давлатии рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон то соли 2020 ва Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ба сифати барномаи иљтимої ва зиддибуњронї татбиќ мегардад.
50) Дар робита ба ин, мувофиќи Барномаи мазкур тайи солњои 2016-2017 љунин вазифањои асосии сиёсати давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї муќаррар мегарданд:
- васеъ намудани доираи хизматрасонињои маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї тавассути роњандозї намудани услубњои муосир дар раванди мусоидат ба шуѓли ањолї;
- андешидани тадбирњо љињати дар амал татбиќ намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2012 №895 “Дар бораи тайёр намудани мутахассисон бо назардошти талаботи бозори мењнат”;
- тањия ва татбиќи тадбирњо љињати мутобиќсозии фаъолияти муњољирони мењнатии ба Ватан баргашта ба бозори мењнати љумњурї, ки вурудашон ба давлатњои ќабулкунандаи муњољирони мењнатї манъ шудааст;
- мусоидат намудан дар раванди бокортаъминшавї ба шањрвандони бекор, корљўён ва муњољирони мењнатї тавассути љойњои кории холї ва љойњои кории таъсисшаванда дар соњањои иќтисодиёти љумњурї; 
- мунтазам арзёбї намудани вазъи бозори мењнат, муайян намудани талаботи корфармоён ба ќувваи корї тавассути гузаронидани тањќиќот дар бозори мењнат;
- тањия ва татбиќи тадбирњо оид ба пешгирї аз њолатњои ихтисоршавии оммавии кормандон аз ташкилоту муассиса ва корхонањо;
- татбиќи маљмўи чорабинињо љињати тадриљан гузаштан аз шуѓли ѓайрирасмї ба шуѓли расмї ва дар ин замина мусоидат намудан ба афзоиши сатњи шуѓлнокии ањолї;
- гузариш аз нишондињандањои миќдорї ба нишондињандањои сифатї дар раванди таълими касбї тавассути роњандозии барномањои муосири таълими касбї;
- таъмини њамоњангсозии татбиќи чорабинињои сиёсати давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї бо љараёни татбиќи Стратегияи давлатии рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон то соли 2020 ва Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030.  
51) Њамзамон бо ин, тайи солњои 2016-2017 афзалиятњои зерини сиёсати давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї пешбинї мешаванд:
- такмил додани ќонунгузории љорї доир ба масъалањои танзими бозори мењнат;
-  тањия ва татбиќ намудани Консепсияи рушди таълими калонсолон дар Љумњурии Тољикистон;
- такмил додани системаи љамъоварии арќоми омории системаи мењнат ва шуѓли ањолї;  
- тањия ва дар амал татбиќ намудани механизми муосири њамкорї бо корфармоён дар самти таъсиси љойњои нави корї ва бо кор таъмин намудани ањолии бекор;
- амалї намудани тадбирњо љињати муайянсозии тавозуни воќеии талабот ва пешнињод ба ќувваи корї;
- тадриљан таъмин намудани иљрои Наќшаи татбиќи Стратегияи давлатии рушди бозори мењнати Тољикистон то соли 2020 ва стратегияву барномањои консептуалии соњаи мењнат ва шуѓли ањолї.
 
4. Чорабинињои асосии таъмини шуѓли ањолї
§1. Таъсиси љойњои нави корї
 
52) Дар солњои 2016-2017 аз њисоби њамаи манбаъњо 302,3 њазор љойњои кории нав таъсис дода мешаванд.
Аз љумла:
- дар корхонаю ташкилотњои бахши давлатї                   - 28,6  њазор љой;
- дар корхонаю ташкилотњои бахши коллективї             - 38,9 њазор љой;
- дар корхонаю ташкилотњои шаклњои гуногуни
 моликият                                                                                  - 58,9 њазор љой;
- дар корхонаю ташкилотњои бахши хусусї                      - 175,9 њазор љой;
53) Дар соњањои иќтисодиёти миллї, аз љумла соњањои саноат 19,3 њазор љойњои нави корї, сохтмон 45,6 њазор, кишоварзї 67,9 њазор, наќлиёт ва алоќа 5,5  њазор, савдо, хўроки умумї ва таъминоти моддию техникї 92,7 њазор, дигар соњањо 57,8 њазор ва соњањои ѓайриистењсолї 13,5 њазор љойњои нави  корї таъсис дода мешаванд.
54) Таъсиси љойњои нави корї давоми солњои 2016-2017 дар миќёси минтаќањо ба таври зайл пешбинї мегардад:
- вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон                         - 17,5 њазор љой;
- вилояти Хатлон                                                                    - 100,6 њазор љой;
- вилояти Суѓд                                                                         - 82,7 њазор љой;
- шањри Душанбе                                                                     - 42,5 њазор љой;
- шањру ноњияњои тобеи љумњурї                                         - 58,8 њазор љой.
Сохтори ташкилию соњавї ва сохтори ташкилию минтаќавии таъсиси љойњои нави корї дар замимањои 2 ва 3 оварда шудаанд.
 
§2.  Миёнаравї дар бозори мењнат
 
55) Бо назардошти вазъи иљтимоию иќтисодии љумњурї, буњрони молиявию иќтисодии љањонї вазифаи асосии маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї ин муътадил нигоњ доштани вазъ дар бозори мењнати љумњурї ва дар ин замина таъмин намудани сиёсати иљтимоии давлат ба њисоб меравад.  
56) Дар њамин радиф масъалаи баланд бардоштани сатњи њамкорї миёни маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї ва корфармоён, иштироки фаъоли корфармоён дар раванди таъсиси љойњои нави корї, ба тайёрии касбї фаро гирифтани шањрвандон ва бокортаъминшавии ањолии бекор дар љойњои кории холї ба мадди аввал мебарояд.
57) Бо ин маќсад дар доираи амали Барномаи мазкур тадбирњои зерин пешбинї мешаванд:
-тањия ва дар амал татбиќ намудани механизми муосири њамкорї бо корфармоён дар самти таъсиси љойњои нави корї ва бо кор таъмин намудани ањолии бекор;
- амалї намудани тадбирњо љињати муайянсозии тавозуни воќеии талабот ва пешнињод ба ќувваи корї;
- такмил додани махзани маълумот оид ба љойњои кории холї ва таъмини дастрасии васеи корљўён ба ин маълумот;
- васеъ ба роњ мондани корњои ташвиќотию тарѓиботї оид ба масъалањои мусоидат ба шуѓли ањолї дар байни бекорон, корљўён ва муњољирони мењнатї;
- таќвият бахшидани таљрибаи ташкили ярмаркањои соњавии љойњои кории холї.
58) Дар доираи Барнома пешбинї мешавад, ки давоми солњои 2016-2017 аз љониби корфармоён новобаста аз шакли ташкилию њуќуќї ва моликият ба маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї мутаносибан 30104 ва 30646 љойњои кории холї (вакансия) пешнињод мешавад, дар ин замина 720 ярмаркаи љойњои кории холї ташкил карда мешавад ва тавассути роњхатњои маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї давоми ин солњо 60,7 њазор шањрвандони бекор ба шуѓл љалб карда мешаванд.
 
§3. Мусоидат ба шуѓли ањолии дар бозори мењнат раќобатнопазир
 
59) Барои Тољикистон, ки дорои захирањои изофии ќуввањои корї мебошад масъалаи рушди касбии захирањои мењнатї ањамияти хоса дорад ва тањияву татбиќи тадбирњо оид ба мутобиќсозии раванди таълим ва тањсилоти касбї ба талаботи воќеии бозори мењнат, аз љумла роњандозї намудани шаклу услубњои инклюзивии таълими касбї ва дар ин замина фароњам овардани шароит барои бо кор таъмин шудани ањолии дар бозори мењнат осебпазир яке аз афзалиятњои асосї дар барномаи мазкур ба њисоб меравад.
60) Ба табаќаи осебпазири ањолї дар бозори мењнат асосан волидайни танњо ва серфарзанд, ки дар тарбияашон фарзандони маъюб доранд, шахсони аз муассисањои љазои љиної ва табобати маљбурї озодшуда, маъюбон, шахсоне, ки аз сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон ва дигар сохторњои њарбї аз хизмати њарбї озод шудаанд, дохил мешаванд ва барои бо кор таъмин намудани онњо дар доираи Барномаи мазкур имтиёзњои зерин пешбинї мегардад:
- роњандозї намудани таълими касбии инклюзивї барои табаќањои осебпазири ањолї дар марказњои таълими касбии маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї;
- банд намудани љойњои махсуси корї (квотањо);
- мусоидат дар ташкили фаъолияти инфиродї тавассути таъсиси љойњои кори иловагї бо роњи људо намудани ќарзњои хурди имтиёзнок;
- хизматрасонии машваратї тавассути роњнамоии касбї.
61) Дар баробари ин тадбирњо, таъсис додани љойњои кории субсидияшуда барои ин табаќаи ањолї дар фаъолияти минбаъда тадриљан амалї мешавад.
62) Дар амал татбиќ намудани имтиёзњои пешбинигардида имконият фароњам меорад, ки давоми амали Барнома дар маљмўъ 5,6 њазор нафар шањрвандонї ба њифзи иљтимої ниёзманд, бо љойи кор таъмин карда шаванд.
 
 
 
 
§4.  Мусоидат ба шуѓли љавонон
 
63) Дар доираи Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017 барои бо шўѓл таъмин намудани љавонон дар давраи татбиќи барнома тадбирњои зерин амалї мешаванд:
- мусоидат намудан дар таъмини љавонон бо љойи кор аз њисоби љойњои кори холии мављуда (30,9 њазор нафар);
- расонидани хизмати роњнамоии касбї ва маслињатию машваратї (26,6 њазор нафар);
- сафарбар намудани љавонон ба курсњои кўтоњмуњлати тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї мувофиќи касбу ихтисосњои љавобгў ба талаботи бозори мењнати дохил ва хориљи кишвар (23,8 њазор нафар);
- љалби љавонон дар иљрои корњои љамъиятии музднок (6,8 њазор нафар);
- дастгирии ташаббусњои љавонон дар ташкили фаъолияти соњибкории хурду миёна тавассути људо намудани ќарзњои имтиёзнок ба онњо (3,6 њазор нафар);
- дастгирии иљтимоии љавонон тавассути таъин ва пардохти кумакпулињо барои давраи бекорї (9,4 њазор нафар);
- роњандозї намудани тадбирњо дар самти тарбияи њуќуќии љавонон доир ба масъалањои бозори мењнат.
64) Давоми солњои 2016-2017 тавассути татбиќи ин тадбирњо 101,1 њазор нафар љавонон ба намудњои гуногуни шўгл фаро гирифта мешаванд.
 
§5.  Мусоидат ба шуѓли занон
 
65) Бо маќсади дар амал татбиќ намудани ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 майи соли 2010 №269 “Дар бораи Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занњо дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020” дар доираи Барнома барои ба шўгл љалб намудани занон тадбирњои зерин пешбинї мешаванд:
- мусоидат намудан  дар таъмини занон бо љои кори доимї аз њисоби љойњои кори  холии мављуда (29,7 њазор нафар);
- фарогирї ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї  аз рўи ихтисосњои љавобгўи талаботи  бозори мењнат (17,2 њазор нафар);
- дастгирии ташаббусњои занон дар пешбурди фаъолияти  соњибкорї ва худиштиѓолї (2,9  њазор нафар);
- љалб намудани занон ба корњои љамъиятии музднок (4,5 њазор нафар);
- дастгирии иљтимоии занон тавассути таъин ва пардохти кумакпулињо барои давраи бекорї (6,2 њазор нафар);
- љалби ќувваи кории занон ба рушди њунарњои мардумї;
- гузаронидани корњои машваратию маслињатї оид ба роњнамоии           касбї (15,8 њазор нафар);
- ба роњ   мондани фаъолияти иттилоотї ва тарбияи њуќуќии занон;
66) Њамагї мувофиќи Барнома тайи солњои 2016-2017-ум 76,3 њазор нафар занон ба намудњои гуногуни шуѓл љалб карда мешаванд. НишондињандањоиБарнома дар самти бо кор таъмин намудани бекорон, аз љумла шахсони дар бозори мењнат осебпазир дар замимањои 4 ва 5 оварда шудаанд.
 
§6. Дастгирии иљтимоии муњољирони мењнатї
 
67) Дар натиљаи таъсири буњрони молиявию иќтисодии љањонї ба давлатњои асосии ќабулкунандаи муњољирони мењнатї, соли љорї аз љониби ин давлатњо дар ќонунгузорї оид ба масъалањои муњољирати мењнатї таѓйиру иловањо ворид карда шуд, ки боиси коњиш ёфтани муњољирати мењнатї аз Тољикистон гардид.
68) Дар баробари ин, бо сабаби риоя накардани низоми муњољират дар давлатњои ќабулкунандаи муњољирони мењнатї, воридоти як ќисм аз муњољирони мењнатї ба ин давлатњо манъ гардид ва эњтимолияти бозгашти теъдоди муайяни муњољирони мењнатї ба Ватан дар назар аст.
69) Мувофиќи маълумоти Хадамоти муњољирати Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар нимсолаи якуми соли 2015 аз њудуди љумњурї 336 625 нафар шањрвандон ба муњољирати мењнатї рафтаанд, ки аз ин шумора 331 253 нафар (98,4 фоиз) ба Федератсияи Россия мебошад.
70) Дар њамин давра аз муњољирати мењнатї 187 468 нафар шањрвандон ба Тољикистон баргаштаанд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 7,6 фоиз зиёд мебошад.
 71) Дар баробари ин, мувофиќи маълумоти расмї воридоти 306 404 нафар шањрвандони Тољикистон – муњољирони мењнатї ба ќаламрави Федератсияи Россия манъ карда шудааст ва дар айни замон теъдоди 24000 нафари онњо аз љониби маќомоти муњољирати кишвар ба ќайд гирифта шудаанд.
72) Эњтимол меравад, ки бозгашти муњољирони мењнатї ба Ватан дар солњои оянда низ афзоиш меёбад ва аз ин хотир дар Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017 тадбирњои мушаххас оид ба дастгирии иљтимоии муњољирони мењнатї пешбинї шудаанд.
73) Аз љумла, дар солњои 2016-2017 аз љониби маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї љињати дастгирии иљтимоии муњољирони мењнатии ба Ватан баргашта тадбирњои зерин амалї мешаванд:
- мусоидат намудан дар таъмини муњољирони мењнатии бозгашта бо љойи кор аз њисоби љойњои кори холии мављуда (3,0 њазор нафар);
- сафарбар намудани онњо ба курсњои кўтоњмўњлати тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї мувофиќи касбу ихтисосњои љавобгў ба талаботи бозори мењнати дохили кишвар (6,3 њазор нафар);
- љалби муњољирони бозгашта ба Ватан дар иљрои корњои љамъиятии музднок (2,3 њазор нафар);
- дастгирии ташаббуси муњољирони бозгашта дар ташкили фаъолияти соњибкории хурду миёна тавассути људо намудани ќарзњои имтиёзнок ба онњо (1,5 њазор нафар);
- хизматрасонии машваратї ва њуќуќї.
74) Давоми солњои 2016-2017 дар доираи чорабинињои Барнома маљмўан ба 13,1 њазор нафар муњољирони мењнатии ба Ватан бозгашта хизматрасонї анљом дода мешавад.
 
§7.  Мутобиќсозии ќуввањои корї ба талаботи бозори мењнат
 
75) Суръати баланди афзоиши табииї ањолї дар Тољикистон ва дар ин замина воридшавии шумораи афзоишёбандаи насли љавон ба бозори мењнат, феълан фарогирии пурраи онњоро ба тањсилот ва таълими касбї таќозо менамояд.
76) Бар замми ин, тањлили миќдорї ва сифатии сатњи маълумотнокии бекорон дар миќёси љумњурї нишон медињад, ки дар айни замон сатњ ва сифати тахсилот ва таълими касбї бењбудиро таќозо менамояд, зеро ин омил барои бокортаъминшавии ањолї наќши асосї дорад. Дар љадвали 1 нишондињандањои миќдорї ва сифатии сатњи маълумотнокии бекорон оварда мешавад.
 
                                                                                                                  Љадвали 1.
Р/т
Шумораи хатмкардагоне, ки маќоми
бекорї доранд
2010
2011
2012
2013
1
Муассисањои тањсилоти олиии касбї
(њаз. нафар)
2,5
3,1
3,2
3,6
 
 
бо % нисбат ба хатмкардагон
 
9,0%
 
11,1%
 
8,7%
 
12,3%
2
Муассисањои тањсилоти миёнаи касбї
(њаз. нафар)
5,7
6,0
6,3
6,7
 
 
бо % нисбат ба хатмкардагон
 
55,9%
 
63,8%
 
62,0%
 
62,3%
3
Муассисањои тањсилоти ибтидоии кас-
 бї (њаз. нафар)
4,4
5,3
5,5
5,6
 
 
бо % нисбат ба хатмкардагон
 
42,3%
 
50,0%
 
51,2%
 
51,0%
 
77) Бо назардошти вазъи мављуда ва ањамияти муњим доштани рушди касбии захирањои мењнатї дар доираи Барнома тадбирњои зерин амалї мешаванд:
- тањкими њамкорї бо Муассисаи давлатии «Маркази таълимї-методї ва мониторинги сифати таълим»;
- тањия ва татбиќ намудани барномањои муосири таълими касбї дар заминаи стандартњои касбї;
-  љалби корфармоён дар раванди таълими касбї;
-  такмил додани механизми роњбаладии њар як тањсилгиранда аз давраи ќабул ба маркази таълими касбї то хатми муассиса ва таъмин шудан бо љойи кор;
- пайваста гузаронидани тадќиќот оид ба муайянсозии талабот ба малакањои касбї;
-ташкили раванди шањодатномакунонии малакањои касбии шањрвандони бекор ва муњољирони мењнатї;
- мустањкам ва васеъ намудани заминањои моддию техникї ва таълимии муассисањои таълими касбї тавассути љалби сармоягузорињои давлатї ва ѓайридавлатї.
78) Давоми солњои 2016-2017 дар натиљаи татбиќи Барнома 33,1 њазор нафар шањрвандони бекор ва муњољирони мењнатї ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии касбї фаро гирифта мешаванд (Замимаи 6). Дар баробари ин малакањои касбии 6,0 њазор нафар шањрвандон ва муњољирони мењнатї бо шањодатнома тасдиќ карда мешаванд.
 
§8.  Хизматрасонии машваратї ва дастгирии молиявии шањрвандони бекор дар рушди соњибкории хурду миёна
 
79) Бо маќсади таъмини суботи иљтимоию иќтисодї ва бењтар намудани сатњи зиндагии шањрвандон раванди дастгирии ташаббуси соњибкории онњо наќши арзанда дорад.   
80) Њадафи асосии ин тадбир ба дастгирии молиявии шањрвандони бекор равона гардида, он барои таъсиси љойњои кории иловагї ва бокортаъминкунии шањрвандони бекор, аз љумла муњољирони мењнатии баватанбаргаштае, ки вурудашон  ба њудудї кишварњои кабулкунандаи ќувваи корї маън гардидааст, имконият фароњам меорад.  
81) Аз ин лињоз бо маќсади дастгирии минбаъдаи ин раванд дар Барномаи мазкур амалї намудани тадбирњои зерин пешбинї мегарданд:
- тањким бахшидан ба фаъолият дар дастгирї ва рушди соњибкории хурду миёна дар байни шањрвандони бекор;
- татбиќ намудани шаклњои муосири расонидани хизматњои машваратї дар ташкили раванди фаъолияти соњибкории хурду миёна;
- амалї намудани тадбирњо барои дастгирии молиявии ташаббусњои соњибкории шањрвандони бекор дар бахши истењсолї, хизматрасони ба ањолї ва тиљорат;
- тањия ва татбиќ намудани механизми муосири назорат, истифодаи маќсаднок ва гардиши маблаѓњои барои рушди соњибкорї пешбинишуда;
- дастгирии афзалиятноки шањрвандони бекор аз ноњияњои дурдаст ва кўњистон барои гирифтани ќарзњои имтиёзнок љињати ташкили соњибкорї.
82) Давоми солњои 2016-2017 тавассути татбиќи чорабинињои пешбинишуда 6,6 њазор нафар шањрвандон ба соњибкорї љалб карда мешаванд (Замимаи 7). 
 
§9.  Ташкили корњои љамъиятии музднок
 
83) Ташкил ва гузаронидани корњои љамъиятии музднок барои бо шуѓли муваќќатї љалб намудани ањолии бекор тадбири хеле муассир буда, дар фаъолияти маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї якљоя бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар мањалњо васеъ истифода мешавад. Аз ин хотир масъалаи тавсеа бахшидан ба фаъолият дар амалї намудани ин тадбири фаъол аз љониби маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї пайваста иќдомњо сурат мегиранд.
84) Дар њамин радиф барои тањкими фаъолият дар ин самт тайи солњои охир ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2011 №121 «Дар бораи тасдиќи Номгўи корњои љамъиятї», ки иљрои 53 номгўи корњои љамъиятро пешбинї менамояд ва аз 2 марти соли 2013 №106 “Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба ќарори  Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 марти соли 2005 №93”, ки њаљми иловапулиро барои иљрои корњои љамъиятї ба андозаи 50 фоизи њади аќали музди мењнат муќаррар менамояд, ба тасвиб расиданд. 
85) Бо маќсади идома додани сиёсати фаъол дар танзими масъалаи бокортаъминкунии шањрвадони бекор ва корљўй, тавассути ташкил ва гузаронидани корњои љамъиятии музднок дар доираи Барнома давоми солњои 2016-2017 љалб намудани 10,8 њазор шањрвандон ба иљрои ин корњо пешбинї шудааст (Замимаи 8).
 
§10.  Дастгирии иљтимоии шањрвандон њангоми бекорї
 
86) Бо маќсади дастгирии иљтимоии шањрвандон зимни ихтисоршавї аз корхонањо ва инчунин шањрвандоне, ки собиќаи корї надоранду ба дастгирии иљтимої ниёз доранд дар доираи Барномаи мазкур таъин ва пардохти кўмакпулињо дар давраи бекорї пешбинї шудааст.
87) Дар заминаи ин тадбир давоми солњои 2016-2017 ба 11,7 њазор нафар шањрвандон, ки аз ташкилоту муассисањо ихтисор мешаванд, ё шањрвандони бекоре, ки собиќаи корї надоранду ба чунин дастгирии иљтимої ниёз доранд, кумакпулињо барои давраи бекорї таъин ва пардохт карда мешавад (Замимаи 9).
88) Илова ба ин, дар Барнома тадбирњо оид ба пардохти маблаѓњои иловагї дар асоси ќарори Маљлиси мањаллии вакилони халќ аз љониби маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ба њар як нафар аъзои оилаи корношоями шањрвандони бекор ва расонидани ёрии моддї барои дафни шањрвандони расман маќоми бекорї дошта, ки кўмакпулї мегирифтанд, низ ба назар гирифта шудааст.
 
§11.  Такмили фаъолияти маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї
 
89) Давраи татбиќи Барнома ба замоне рост меояд, ки буњрони молиявию иќтисодии љањонї идома дорад ва дар ин шароит муътадил нигоњ доштани вазъ дар бозори мењнат ва таъмини дастгирии иљтимоии ањолї барои њар як давлат масъалаи хеле муњим мебошад.
90) Дар робита ба ин хеле муњим аст, ки маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї фаъолияти густурда ва самарабахшро бо роњ монад.
91) Барои ноил гардидан ба ин маќсад дар доираи Барномаи мазкур љињати тањкими фаъолияти маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї тадбирњои зерин пешбинї мегарданд:
- маќсаднок, самарабахш ва суроѓавї истифода намудан аз маблаѓњои пешбинишуда барои татбиќи Барнома;
- пайваста баланд бардоштани сатњи тахассуси касбии кормандони маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї ва пурзур намудани иќтидори техникии он;
- истифода аз таљрибаи пешќадам ва роњандозии хизматрасонињои муосир дар фаъолияти маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї; 
- такмил додани системаи љории љамъоварї ва коркарди омори давлатї ва соњавии бозори мењнат;
- љалб намудани шарикони рушд дар  танзими масъалањои бозори мењнат.
 
5. Натиљањои иљрои чорабинињои Барнома дар солњои 2016-2017
 
92) Пешбинї мегардад, ки тавассути татбиќи чорабинињои Барнома дар солњои 2016-2017:
- дар соњањои иќтисоди миллї аз њисоби манбаъњои гуногун 302,3 њазор љойњои нави корї таъсис ва барќарор карда мешаванд;
- дар љойњои кории холии ба маќомоти давлатии шуѓли ањолї пешнињодгашта 60,7 њазор нафар корљўён бо кор таъмин мегарданд, аз љумла тавассути банд намудани љойњои корї (квота) 5,6 њазор нафар шањрвандони ба њифзи иљтимої ниёзманд, бо љойи кор таъмин карда мешаванд;
- 33,1 њазор нафар шањрвандони бекор, корљўён ва муњољирони мењнатї ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї аз рўи касбњои мувофиќ ба талаботи бозори мењнат фаро гирифта мешаванд;
- 11,7 њазор бекорон кўмакпулї барои бекорї мегиранд;
- малакањои касбии 6,0 њазор шањрвандон ва муњољирони мењнатї бо шањодатнома тасдиќ карда мешаванд;
- 10,8 њазор нафар шањрвандони бекор ва корљўён ба корњои љамъиятї сафарбар мешаванд;
- ба 6,6 њазор нафар шањрвандони бекор ќарзњои имтиёзнок барои ташкили корњои фардї пешнињод мегардад;
- ба 13,1 њазор муњиљирони мењнатии ба Ватан бозгашта хизматрасонии иљтимої анљом дода мешавад;
- 720 ярмаркаи љойњои кории холї гузаронида мешавад;
- ба 51,2 њазор нафар шањрвандон оид ба масъалањои шуѓл хизматњои маслињатї ва машваратї расонида мешавад; 
- вобаста ба имконият дар сатњи љумњурї ду маротиба пурсиши корфармоён барои муайян намудани талабот ва пешнињод ба ќувваи корї гузаронида мешавад;
- мониторинги љараёни татбиќ ва натиљаи чорабинињои Барнома дар сатњи љумњурї ва мањаллї гузаронида мешавад;
- системаи љамъоварї ва коркарди омори давлатї ва соњавии бозори мењнат ташаккул меёбад.
93) Дар натиљаи татбиќи чорабинињои Барнома шумораи ањолии машѓули кор њар сол ба њисоби миёна 1,0-1,1 фоиз меафзояд ва имконият фароњам меояд, ки дар ин муддат 495,7 њазор нафар шањрвандон, аз љумла 193,3 њазор нафар бевосита тавассути мусоидати маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї бо љойњои корї љалб карда шаванд.
 
6. Татбиќи Барнома ва назорати иљрои он
 
94) Маблаѓгузории чорабинињои Барнома аз њисоби бахши суѓуртаи иљтимої ва нафаќа, буљетњои маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маблаѓњои корфармоён ва љалби сармоягузорони ватанию  хориљї амалї мегардад.
95) Њаљми умумии буљети Барнома 35769,8њазор сомониро  ташкил дода,  интизор меравад, ки аз он:
- 31170,0 њазор сомонї аз њисоби бахши суѓуртаи иљтимої ва нафаќа;
- 4599,8 њазор сомонї аз њисоби буљетњои маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маблаѓњои корфармоён  ва самоягузории ватанию хориљї  маблаѓгузорї карда мешавад (Замимаи 10).
96) Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли   ањолии Љумњурии Тољикистон дар сурати таѓйирёбии ѓайримунтазираи  вазъи бозори мењнат маблаѓњои пешбинишударо аз рўи самтњо ва чорабинињои Барнома ќисман аз нав таќсим менамояд.
97) Дар буљети Агентии   суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи  назди Њукумати Љумњурии Тољикистон њар сол барои татбиќи чорабинињои Барнома маблаѓњо пешбинї карда мешаванд.
98) Масъулини таъмини иљрои Барнома вазорату идорањо ва маќомоти иљроияи мањаллии  њокимияти давлатї мебошанд, ки љараёни иљрои онро њар нимсола дар љаласањои љамъбастї баррасї намуда, аз натиљаи он ба Вазорати мењнат,  муњољират ва шуѓли   ањолии Љумњурии Тољикистон барои љамъбаст ва пешнињоди минбаъда ба Њукумати Љумњурии Тољикистон маълумот ирсол менамоянд.
99) Назорати иљрои Барномаро Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар мањалњо анљом медињанд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Замимаи 1
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                              тасдиќ шудааст
 
 
Тамоюли таѓйирёбии нишондињандањои шуѓли ањолї  ва бозори мењнат
                                                                                                                       (нафар)
р/т
 
 
Нишондињандањо
соли
2014
њисобот
соли
2015
бањо
Пешгўї
соли
2016
соли
2017
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
1.1
Шумораи миёнаи
солонаи ањолї
8352000
8519000
8697300
8862500
1.2
Захирањои мењнатї
4983100
5114800
5250200
5389300
 
 
 
1.3
Ќувваи корї; аз онњо:
2382200
2420300
2461400
2505700
Дар иќтисодиёт расман
машѓулбуда
2325400
2344000
2365100
2384000
Бекорони дар ќайди маќомоти ваколатдори давлатибуда (нафар)
57000
57100
57300
57800
 
 
1.4
Ањолии аз љињати иќтисодї  ѓайрифаъол
2600900
2694500
2788800
2883600
Аз онњо хонандагони ќобили мењнат:
592000
596100
600800
605000
 
1.5
Захирањои мењнатии ба бозори мењнат воридшаванда, њамагї:
 
2356517
 
2457537
 
2565213
 
2667953
1.5.1
Насли дохилшаванда:
 
330662
 
345271
 
364900
 
375413
 
Аз њисоби:
- хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї
98770
111620
118276
124317
- хатмкунандагон бо тањсилоти умумии асосї
158605
167603
172100
173800
- хатмкунадагони муассисањои тањсилотиибтидоии касбї (рўзона)
10134
7883
15714
16111
- хатмкунандагони муассисањои  тањсилоти миёнаи касбї
11792
11740
12000
12100
- хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии касбї
35866
30944
31300
33100
- хизматчиёни  аз сафњои Ќуввањои Мусаллањ озод гашта
15495
15481
15510
15985
1.5.2
Шахсони аз мањбас озодшуда
4955
366
803
1040
1.5.3
Коргарони ихтисоршуда
12000
13500
11510
12900
 
1.5.4
Ањолии бешуѓл (аз њисоби ањолии аз љињати иқтисодї ѓайрифаъол, аз сатри 4 ба ѓайр аз хонандагони ќобили мењнат)
2008900
2098400
2188000
2278600
 
1.6
Таќсимоти ањолии ќобили мењнати бешуѓл, аз рўи намудњои гуногуни шуѓл,
њамагї: 
 
996235
 
982371
 
1054141
 
1065774
 
 
1.6.1
 
Мустаќилона дар љойњои кори холї ва таъсисёфта ба кор таъмин мешаванд,
 
134634
 
112390
 
175431
 
179486
 
 
Тараќќї додани хољагии дењќонї (фермерї)
60833
53492
99127
102221
 
Тараќќї додани фаъолияти фардї ва соњибкорї
73801
58898
76304
77265
 
1.6.2
Ба тањсил машѓул мешаванд
175300
180000
184100
187800
 
1.6.3
Ба сафњои Ќуввањои Мусаллањ даъват мешаванд
15495
15481
15510
15985
 
1.6.4
Ба муњољирати мењнатии бурунмарзї машѓул мешаванд
670806
674500
679100
682503
 
 
1.7
Аз тарафи маќомоти  ваколатдори давлатї ба шуѓл љалб карда мешаванд.
Њамагї:
 
61814
 
38383
 
59836
 
63333
 
1.7.1
Бокортаъминкунї, аз љумла:
 
38911
 
22982
 
36336
 
37533
 
 
- дар љойњои кори холии пешнињодшуда (вакансия),
32525
19104
30104
30646
 
- аз њисоби таъсиси љойњои кори иловагї;
3751
1982
3200
3400
 
- дар љойњои кори бандшуда (квота);
2635
1896
2732
2887
 
1.7.2
Сафарбаркунї ба касбомўзї дар курсњои кўтоњмуддат
18226
11833
16490
16590
 
1.7.3
Сафарбаркунї ба корњои љамъиятии музднок (мавсимї)
4677
3568
5391
5471
 
1.8
Ањолии боќимондаи бешуѓли ќобили мењнат 
 
1298468
 
1436783
 
1451236
 
1538846
 
1.9
Сатњи расмии  бекорї (бекорон сатри 3, бо %)
 
2,4
 
2,4
 
2,3
 
2,3
 
1.10
Сатњи расмии шуѓлнокии захирањои мењнатї, бо % 
 
46,7
 
45,8
 
45,0
 
44,2
 
 
 
 
 
                                                                                                             Замимаи 2
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                              тасдиќ шудааст
 
 
Сохтори ташкилї ва соњавии таъсиси љойњои корї
дар солњои 2016–2017
 
№ р\т
 
 
Номгўи чорабинињо
соли 2014
Њисобот
соли 2015
бањо
Нишондодњо дар солњои
2016
2017
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Таъсиси љойњои корї 
2
Њамагї таъсиси
шумораи зерини љойњои корї муайян карда мешавад
251570
120524
148586
153788
2.1
Аз  он чумла аз рўи шаклњои моликият:
 
 
 
 
 
- дар корхонаю ташкилоти бахши давлатї
19208
11356
13728
14854
- бахши коллективї
28531
12580
19085
19802
- дар корхонаю ташкилотхо бо шаклхои гуногуни моликият
39260
24157
29157
29760
 
- дар бахши хусусї
164571
72431
86616
89372
2.2
дар соњањои иќтисоди миллї
251570
120524
148586
153788
 
аз чумла:
 
 
 
 
 
саноат
11614
3654
9611
9712
 
кишоварзї
73905
46451
33439
34459
 
сохтмон
44561
16309
22598
23017
 
Наклиёт ва алоќа
7254
2240
2420
3100
 
савдо, хўроки умумї, таъминоти моддию техники
67804
28947
45128
47600
 
дигар соњањо
42035
18286
28702
29117
 
Соњањои  ѓайриистењсолї
4397
4637
6688
6783
3
Таъсиси љойњои кори иловагї аз њисоби маблаѓњои њифзи иљтимої тавассути ќарзњои имтиёзнок
3751
1982
3200
3400
 
 
                                                                                                            Замимаи 3
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                              тасдиќ шудааст
 
 
Сохтори ташкилї ва минтаќавии таъсиси љойњои корї
дар солњои 2016-2017
                                                                                                                (љои кор)
 
Нишондињандањо
Дурнамо
Соли 2016
Соли 2017
3.1
Ташкили љойњои нави корї аз њисоби њама гуна шаклњои фаъолият – њамагї (љойи корї)
148586
153788
 
аз  он чумла:
 
 
- сохтмони нав
27019
28900
- таљдид ва
 васеъкунии корхонањои  амалкунанда
46251
48594
- барќароркунии иќтидори
  корхонањои аз кор баромада
9913
10852
Корњои фардї
65403
65442
- аз љумла корхои хонагї
6041
7750
 
Аз љумла аз сатри 1 дар минтаќањо:
 
 
ВМКБ
8551
8970
Вилояти Хатлон
49088
51742
Вилояти Суѓд
40987
41769
шањри Душанбе
21200
21300
Шањру ноњияњои тобеи марказ
28760
30007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Замимаи 4
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                                       тасдиќ шудааст
 
               
Мусоидат ба шуѓли шањрвандон бо воситаи маќомоти
ваколатдори давлатї дар мањалњо
 
№ р\т
 
 
Номгўи чорабинињо
соли 2014
ҳисобот
соли 2015
бањо
Нишондодњо дар солњои
2016
2017
 
4.1
Мусоидат намудан дар таъмини бекорон бо љои кори доимї  њамагї:
38911
22983
36336
37533
 
аз он љумла:
-аз њисоби љойњои кори холии мављуда
32525
19104
30104
30646
-муќаррар намудани теъдоди љойњои бандкардашуда аз љониби корфармоён барои шахсоне, ки дар бозори мењнат мисли дигарон раќобати баробар карда наметавонанд (квота)  
2635
1897
2732
2887
-дастгирии шахсони бекор дар инкишофи соњибкорї тавассути ќарздињињои хурд
3751
1982
3200
3400
4.2
Ташкили корњои љамъиятии музднок
4685
3568
5391
5471
4.3
Сафарбаркунї ба омўзиши касбї, бозомўзї ва такмили ихтисоси бекорон, бо кор таъминкунї бо воситаи таљрибаомўзии љавонон
18226
11833
16490
16590
4.4
Таъмини иљтимоии шањрвандони бешуѓл тавассути пардохти кўмакпулї
8464
5789
5504
6257
4.5
Расонидани хизмати роњнамоии касбї ба дастгирии равони (психологї) – и ањолии корљўй
27970
16436
25470
25720
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Замимаи 5
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                              тасдиќ шудааст
 
 

                                                                                                                 

 

Гурўҳи шаҳрвандоне, ки аз ҳисоби квота бо
љойҳои корї таъмин карда мешаванд
 
 
Пешгўи
(нафар)
Соли 2016
Соли 2017
Њамагї:
2732
2887
Маъюбон
276
286
Ятимони  ноболиғ   
65
73
Шахсоне, ки аз сафњои Ќуввањои Мусаллањи Љумҳурии Тољикистон ва дигар сохторҳои ҳарбї, аз хизматчиёни њарбї озод шудаанд
429
453
Шахсоне, ки аз муассисаи иљрои љазои љиної ё аз муассисаҳои табобати маљбурї озод шудаанд
273
271
Волидони яккаву танњо, инчунин  шахсоне, ки дар тарбияашон кўдакони ноболиғ ва фарзандони маъюб доранд
351
367
Волидоне, ки бештар аз 5 кўдаки ноболиғ доранд
439
447
Шахсони то синни 18 сола, ки бо сабаби вафоти волидонашон ва ё дигар ҳолатҳо сарпарастии оиларо ба ўҳда доранд
138
151
Шаҳрвандоне, ки барои аз рўи синну сол ба нафақа баромаданашон ду сол боқи мондааст
65
64
Шаҳрвандони то синни 18 сола ва  љавононе, ки баъди хатми муассисаҳои таълимї тибқи роҳхати мақомоти давлатии шуғли аҳолї ба кор фиристонида шудаанд
696
775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Замимаи 6
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                              тасдиќ шудааст
 
 
Тайёрии  касбї, такмили ихтисос ва бозомўзонии
 шањрвандони бекор ва муњољирони мењнатї
 
 
Чорабинињо
 
Њамагї
 
Соли 2016
 
Соли 2017
 
Њамагї
33080
16490
16590
Аз љумла:
ВМКБ
2380
1188
1192
вилояти Хатлон
11650
5805
5845
вилояти Суѓд
8625
4298
4327
шањри Душанбе
4460
2224
2236
ШНТМ
5965
2975
2990
 
                                                                                                        Замимаи 7
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                              тасдиќ шудааст
 
Дастгирии ташаббуси шањрвандон
дар рушди соњибкории хурду миёна
 
 
Номгўи чорабинињо
 
Корхои фарддї (нафар)
Маблаѓгузории чорабинињо
(њазор  сомонї)
Соли 2016
Корњои фардї (нафар)
Соли 2017
Њамагї:
Дар љумњурї
3200
х
3400
х
 
 
 
Аз
Љумла:
ВМКБ
545
 
585
 
вилояти Хатлон
790
 
830
 
вилояти Суѓд
765
 
805
 
шањри Душанбе
220
 
260
 
шањру ноњияњои
тобеи  љумњурї
880
 
920
 
                                                                                                        
                                                                                                        Замимаи 8
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                              тасдиќ шудааст
 
 
Ташкили корњои љамъиятии музднок
 
 5.1                                                            Дар соли 2016
Номгўи чорабинињо
Иљрокунан-
дагон
Мўњлати
иљро
Иштирок намуданд (нафар)
Маблаѓгузории чорабинињо
(њазор  сомонї)
Аз њисоби маќомоти агентї
Аз њисоби кордињан
дагон
Њамагї
Њамагї:
Дар љумњурї
2016
5391
1078,2
2156,4
3234,6
      Аз
љумла:
ВМКБ
 
578
115,6
231,2
346,8
Вилояти Хатлон
 
1768
353,6
707,2
1060,8
Вилояти Суѓд
 
1298
259,6
519,2
778,8
Шањри Душанбе
 
359
71,8
143,6
215,4
шањру ноњияњои
тобеи  марказ
 
1388
277,6
555,2
832,8
 
5.2                                                    Дар соли 2017
Номгўи чорабинињо
Иљроку-нандагон
Мўњлати
 иљро
Иштирок намуданд (нафар)
Маблаѓгузории чорабинињо
(њазор  сомонї)
Аз њисоби маќомоти шуѓл
Аз њисоби кордињан-
дагон
Њамагї
Њамагї:
Дар љумњурї
2017
5471
1094,2
2188,4
3282,6
     Аз
љумла:
ВМКБ
 
581
116,2
232,4
348,6
Вилояти Хатлон
 
1807
361,4
722,8
1084,2
Вилояти Суѓд
 
1324
264,8
529,6
794,4
шањри Душанбе
 
364
72,8
145,6
218,4
шањру ноњияњои
тобеи марказ
 
1395
279,0
558,0
837,0
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Замимаи 9
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                              тасдиќ шудааст
 
 
Дастгирии иљтимоии шањрвандон дар давраи бекорї тавассути
 таъин ва пардохти кумакпулњо
 
Дар соли 2016
Номгўи чорабинињо
 
Шумораи кўмакпулигирандагон (нафар)
Маблаѓгузории чорабинињо
(њазор  сомонї)
Аз њисоби маќомоти агентї
Аз њисоби буљетњои мањаллї
Њамагї
Њамагї:
Дар љумњурї
5504
6605,7
125,0
6730,7
     Аз
љумла:
ВМКБ
212
255,3
11,4
266,7
Вилояти Хатлон
2410
2892,0
13,2
2905,2
Вилояти Суѓд
1601
1921,2
43,7
1964,9
Шањри Душанбе
420
504,0
13,2
517,2
шањру ноњияњои
тобеи  марказ
861
1033,2
43,5
1076,7
Дар соли 2017
Номгўи чорабинињо
 
Шумораи кўмакпулигирандагон (нафар)
Маблаѓгузории чорабинињо
(њазор  сомонї)
Аз њисоби маќомоти агентї
Аз њисоби буљетњои мањаллї
Њамагї
Њамагї:
Дар љумњурї
6257
7508,0
130,0
7638,0
      Аз
љумла:
ВМКБ
340
408,0
13,2
421,2
вилояти Хатлон
2600
3120,0
14,2
3134,2
вилояти Суѓд
1700
2040,0
49,4
2089,4
шањри Душанбе
556
667,2
18,0
685,2
шањру ноњияњои
тобеи  љумњурї
1061
1273,2
34,8
1308,0
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Замимаи 10
                                     ба Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
                                    Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2017, ки
                                                   бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
                                                           аз “___” __________ соли 2015, № _____
                                                                              тасдиќ шудааст
 
                                       
Маблаѓгузории Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии
Љумњурии  Тољикистон  барои солњои 2016-2017
 
Номгўи чорабинињо
Нишон-
додњо,
нафар
с.2016
Њаљми
маблаѓгузорї
(њаз.сом.)
с.2016
 
Нишон-
додњо
нафар
с.2017
Њаљми
маблаѓгузорї
(њаз.сом.)
с.2017
 
Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа
Буљетњои мањаллї ва дигар сарчашмањо
Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа
Буљетњои мањаллї ва дигар сарчашмањо
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Таъмини иљтимоии шаҳрвандони бешуѓл  тавассути пардохти кўмакпулї
5504
6605,7
125,0
6257
7508,0
130,0
2
Ташкили корњои љамъиятї
5391
1078,2
2156,4
5471
1094,2
2188,4
3
Сафарбаркунї ба омўзиши касбї, бозомўзї ва такмили  ихтисоси бекорон аз он љумла калонсолон, њамагї:
16490
6431,1
 
16590
6967,8
 
 
Аз он љумла: стипендия
16490
1978,8
 
16590
1990,8
 
4
Дастгирии шахсони бекор дар инкишоф ва рушди сохибкорї, тавассути ќарзҳои хурд,
њамагї:
3200
0,0
 
3400
0,0
 
5
Сиёсати шуѓл
-
735,0
 
-
750,0
 
 
 
Њамагї:
Х
 
14850,0
2281,4
Х
 
16320,0
2318,4