Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 296
Кишоварзӣ 461
Саноат 1403
Сохтмон 382
Тандурустӣ 1078
Маориф 892
Фарҳанг 79
Мазилию комунали 263
Дигар сохахо 1878
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 113
Хамаги Ҷои кор:6845
Тоҷикистон 6740
ш.Душанбе 1448
Хатлон 1773
ВМКБ 75
НТЧ 1044
Сугд 2400
Русия 105
Яман 0

 

Натиљаи иљрои супоришњои ќарори Шўрои Агентии   мењнат ва шуѓли ањолї дар самти муносибатњои мењнатї

 

Раёсати њифзи мењнат дар якљоягї бо зерсохторњои Агентї дар вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї иљрои сариваќтии «Созишномаи генералии байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон ва Иттињодияи корфармоёни Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2017»-ро дар сатњи љумњурї таъмин намуда истодааст.

Раёсат љињати иљрои Наќша-чорабинињо оид ба татбиќи Созишномаи генералии байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон ва Иттињодияи корфармоёни Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2017, ки 20 майи соли 2015 аз љониби муовини Сарвазири Љумњурии Тољикистон муњтарам М. Љабборї тасдиќ гардидааст, бандњои ба Агентї вогузор шударо дар асоси супориши директори Агентї бо мактуб аз 1 июни соли 2015, №1.4/580 ба зерсохторњо ирсол намуда, аз натиљаи иљрои он санаи 25 июни соли 2015, №1.4/677 ба вазорат маълумот ирсол намуд.

Раёсат њамкорињоро бо Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон, Иттињодияњои корфармоёни Љумњурии Тољикистон, сохторњои маќомоти марказии њокимияти иљроия дар вилоятњо, шањрњо, ноњияњо дар самти њаллу фасли масъалањои танзими муносибатњои мењнатї дар ташкилоту корхонањо пурзур намуда, мутасадиёни самти мењнат дар асоси Наќшаи чорабинињо дар њамин давра ба 610 корхона, муассиса, ташкилот ва субектњои хољагидори вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї ташриф оварда вохурињо гузаронидаанд.

Зимни ин вохурињо аз љониби мутасадиёни самти мазкур корњои фањмондадињї мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар самти муносибатњои мењнатї гузаронида шуд.

Раёсат дар якљоягї бо Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон, Иттињодияњои корфармоёни Љумњурии Тољикистон ва бо иштироки мутахассисони соњаи мењнат оид ба њифзи мењнат дар ташкилоту муассисањои њудуди вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї мунтазам мизњои мудаввар ташкил намуда истодаанд.

Санаи 13 марти соли 2015 дар маљлисгоњи бинои Муассисаи давлатии «Маркази таълимии калонсолони Тољикистон» мизи мудаввар дар мавзўъи «Њифзи мењнат ва шарикии иљтимої» бо иштироки намояндагони Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон, Иттињодияи корфармоёни Љумњурии Тољикистон, Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон, Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, Агентии оморї назди Президенти Љумњурии Тољикистон, сохторњои Агентї дар ноњияњои шањри Душанбе, шањру ноњияњои тобеи љумњурї ва бо иштироки васоити ахбори омма баргузор гардид.

Дар мизи мудаввар масъалањои вобаста ба њифзи мењнат ва шарикии иљтимої дар ташкилоту муассисањо ва наќшањои якљоя дар соли 2015 баррасї гардиданд. Дар ин раванд Наќшаи чорабинињо љињати огоњгардонии шањрвандон оид ба њифзи мењнат дар ташкилоту муассисањоро тањия намуд, ки 6 апрели соли 2015 аз тарафи директори Агентї тасдиќ гардид. Наќша-чорабинињои мазкур ба зерсохторњои Агентї барои иљро дастрас гардонида шуд.
Вобаста ба доир гардидани ин чорабинї мавод ба рузномаи «Шуѓл ва муњољират» ва сомонаи WWW.kor.tj омода ва пешнињод шуд.

Бояд ќайд кард, ки тибќи Наќшаи кории Раёсати њифзи мењнат дар як ќатор вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї мизи муддавар, семинар-машварат, семинари омўзишї ва семинари дастурдињи гузаронида шуданд. Аз љумла, рўзи 19 июни соли љорї дар шањраки Вањдати ноњияи Шуѓнони ВМКБ мизи муддавар дар мавзўъи «Созишномаи генералии байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон ва Иттињодияи корфармоёни Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2017» бо иштироки 58 роњбарони ташкилот ва муассисањо баргузор гардид. Санаи 22 июни соли равон дар шањри Хоруѓи ВМКБ мизи муддавар дар мавзўъи “Шарикии иљтимої, созишнома ва шартномањои коллективї” бо иштироки 18 роњбарони корхона ва ташкилотњои шањр гузаронида шуд.

Дар шањри Ќурѓонтепаи вилояти Хатлон санаи 30 апрели соли љорї мизи муддавар дар мавзўъи “Мушкилоти мављуда ва роњњои њали онњо дар бобати бастани шартномањои коллективї ва дафтарчањои мењнатї дар хољагињои дењќонї” бо иштироки зиёда аз 30 роњбарони корхона ва ташкилотњо баргузор гардид. Рўзи 20 майи соли 2015 дар шањри Нораки вилояти Хатлон бо иштироки намояндагони 22 ташкилот, муассиса ва корхонањо мизи муддавар дар мавзўъи “Њифзи мењнат дар корхона, муассиса ва ташкилотњо новобаста аз шакли моликият” гузаронида шуд.

Чорабинињо мазкур дар як ќатор шањру ноњияњои тобеъи љумњурї низ гузаронида шудаанд, аз љумла, дар шањри Турсунзода рўзи 26 июни соли равон мизи муддавар бо иштироки роњбарон ва намояндагони 60 корхона ва ташкилот дар мавзўъи “Бартарафсози ќарздорї аз пардохти музди мењнат” ташкил ва гузаронида шуд.

Санаи 9 март ва 26 июни соли 2015 дар ноњияи Њисор семинари омўзишї дар мавзўъњои “Созишномаи генерали ва бастани созишномаи соњавї ва шартномаи коллективї” ва “Азхудкунии ќонунњои Љумњурии Тољикистон дар самти мењнат” бо иштироки 75 роњбарон ва намояндагони корхона ва ташкилотњои њудуди ноњия гузаронида шуд.

Дар ноњияи Варзоб рўзи 4 июни соли љорї семинари омўзишї дар мавзўъи “Шарикии иљтимої, бастани созишнома ва шартномаи коллективї” бо иштироки 56 адад намояндагони муассисањо таълимї ташкил ва гузаронида шуд.

Бо маќсади иљрои фармоиши Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон аз 6 феврали соли 2015, №3 Оид ба тадбирњои иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2014, №799 “Дар бораи маъќул донистани Созишномаи генералии байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаъќили Тољикистон ва Иттњодияи корфармоёни Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2017” тавасути сохторњои Агентї маниторинги бастани созишномањои соњавї, баимзорасонии шартномањои коллективї ва ќарордодњои мењнатї дар ташкилоту муассисањо дар њамкорї бо Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаъќили Тољикистон ва Иттињодияи корфармоёни Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда аз натиљаи он њар моњ маълумот ва њар се моња њисобот ба вазорат пешнињод шуда истодааст.

Тибќи маълумотњои пешакї дар љумњурї ба њолати 1 июли соли 2015, њамагї 84912 адад ташкилоту корхонањо новобаста аз шакли моликияташон ба ќайд гирифта шудааст, ки аз ин 69115 ададаш амалкунанда буда, 33385 (48 фоиз аз теъдоди умуми корхонањои амалкунанда) ададашон созишнома ва шартномањои худро дар маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї аз ќайд гузаронидаанд.

Дар ин давра Раёсат дар якљоягї бо Муассисаи давлатии “Курсњои такмили ихтисос ва бозомузии кормандони системаи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї” дар шањри Душанбе барои мутасадиёни самти мењнат курси кўтоњмуддат гузаронида шуд, ки дар он 20 нафар кормандон аз ноњияњои шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї љалб карда шуданд.

Дар шашмоњи соли 2015 бо маќсади дастрас намудани санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар самти њифзи мењнат ва шарикии иљтимої Раёсати њифзи мењнат аз Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 540 адад маводњои методї оид ба иљрои ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти муносибатњои мењнатї ќабул намуда онњоро ба зерсохторњои худ дастарс намуд.
Гуфтан бамаврид аст, ки Раёсат дар давраи сипаришуда дар самти мењнат 20 адад Фармоиш ва ќарорњои Њайати мушовараи Вазоратро мавриди иљро ва назорат ќарор додааст.

Раёсат, шуъба ва бахшњои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар шањру ноњияњои ВМКБ дар давоми нимсола бо маќсади пурра бартараф кардани ќарздории музди мењнат махсусан дар соњањои буљетї корњои фањмондадињиро дар якљоягї бо нозироти андоз, шуъбањои иќтисод ва савдо ва Раёсати молияї шањру ноњияњои вилоят ба роњ монда ба 28 адад корхона ва ташкилотњои њудуди вилоят ташриф намуда санљиш гузаронида шуд.

Ба њолати имрўза ќарздорї аз пардохти музди мењнат дар вилоят 1408,5 њазор сомониро ташкил медињад ва ин нисбат ба давраи њисоботи соли 2014, ки 917,5 њазор сомонї буд 491,0 њазор сомонї зиёд гардидааст. Аз маблаѓи умумии ќарздори 47,4 њазор сомонї ба соњаи буљети таълуќ дорад.

Бояд ќайд кард, ки Раёсати Агентї дар ВМКБ ќарори раиси вилоятро аз 31 марти соли 2007, № 124 “Дар бораи чорањои маќомоти иљроияи мањалии њокимияти давлатї оиди барњам додани ќарздории музди мењнат, нафаќа ва андоз” зери назорати доимї ќарор дода, сардорони Раёсат, шуъба ва бахши Агентии мењнат ва шуѓли ањолии шањру ноњияњои вилоят дар њамкорї бо муовинони раисони шањру ноњияњо, ки сарпарастии соњаро ба ўњда доранд, мунтазам ќарздории музди мењнат ва пардохти сариваќтии музди мењнат њар моњ санљида мешавад.

Дар семоњаи дуюми соли 2015 дар вилояти Суѓд масъалаи бартараф намудани ќарздории музди мењнатро дар соњаи кишоварзї, шикор, љангалпарварї ва моњипарварї ва саноати истихрољи маъданњои кўњї ва коркарди онњо бо маќомотњои дахлдори давлатї љоннок намуда вобаста ба ин назорати иљрои ќарори раиси вилояти Суѓд аз 28 марти соли 2014, № 133 “Дар бораи чорањои иловагии бартараф намудани ќарз аз музди мењнат дар соњањои иќтисодиёт ва иљтимоиёти вилоят” ба роњ монда шуд.

Дар давоми семоњаи дуюми соли 2015, 32 кумитањои њамоњангсозї ва Ситодњо оид ба бартараф намудани ќарздори аз пардохти музди мењнат ташкил ва гузаронида шуд, ки ба њолати имрўза ќарздорї аз пардохти музди мењнат дар вилоят 11086,7 њазор сомониро ташкил медињад ва ин нисбат ба давраи њисоботи соли 2014, ки 10474,4 њазор сомонї буд 612,3 њазор сомонї зиёд гардидааст. Аз маблаѓи умумии ќарздорї 690,8 њазор сомонї ба соњаи буљетї таълуќ дорад.

Љињати сариваќт сабтиномкунии шумораи созишномањои басташуда ва шартномањои коллективии баимзорасидаи ташкилоту корхонањои њудуди вилояти Суѓд аз санаи 27 май то санаи 15 июни соли 2015 дар шањру ноњияњои Истаравшан, Исфара, Чкалов, Ашт, Ѓончї, Мастчоњ ва Шањристон тибќи Наќша-чорабинињои якљояи Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолии вилоят ва Шўрои иттифоќхои касабаи вилояти Суѓд бо иштироки мудирони шуъбаи кадрњо, њуќуќшиносон, раисони иттифоќњои касабаи ташкилоту муассисањои шањру ноњияњо, семинари омўзишї дар мавзўъи “Муносибатњои мењнати ва тартиби бастани созишномаву шартномањои коллективї” ташкил ва гузаронида шуд.

Дар вилояти Хатлон љињати бартараф намудани ќарздорї аз пардохти музди мењнат махсусан дар соњаи маориф ва дигар соњањои хољагии халќи вилоят дар њамкорї бо Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон, Иттињодияи корфармоёни Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї корњои фањмондадињи мунтазам гузаронида шуда истодааст. Ба њолати имрўза ќарздорї аз пардохти музди мењнат дар вилоят 3069,9 њазор сомониро ташкил медињад ва ин нисбат ба њамин давраи соли 2014, ки 18308,3 њазор сомонї буд 15238,4 њазор сомонї кам мебошад.

Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар вилояти Хатлон барои пурра бартараф намудани ќарздори аз пардохти музди мењнат дар соњаи нерўи барќ, газ ва идораи хољагии таъминоти об дар њамкорї бо маќомоти дахлдор чорањои мушаххас андешида истодаанд. Љињати бартараф намудани ќарздори дар ташкилот, муассиса ва корхонањои њудуди вилоят ќарори раиси вилояти Хатлон аз 4 июли соли 2014, № 10 “Дар бораи ситоди вилоятї оид ба пардохти музди мењнат” ба тасвиб расид.

Ситоди мазкур мунтазам љаласаи худро бо иштироки њайати комиссия, раисони ситоди мазкур дар шањру ноњияњо ва роњбарони ташкилоту корхонањое, ки дар онњо ќарздори аз музди мењнат љой доранд гузаронида, бањри бартараф намудани камбудињои љойдошта ба масъулини соња дастуру супоришњои мушаххас дода мешавад. Дар њама шањру ноњияњои вилоят комиссияи мазкур амал карда истодааст.

Ба њолати имрўза ќарздорї ба соњаи нерўи барќ, газ ва идораи хољагии таъминоти оби вилоят 1374,4 њазор сомонї рост меояд.
Раёсати Агентї дар вилояти Хатлон дар якљоягї бо маќомоти дахлдор њамкориро ба роњ монда, дар њудуди вилоят ба њолати 1 июли соли 2015 48176 адад корхонаи фаъолияткунандаро новобаста аз шакли моликияташон ба ќайд гирифтаанд, ки аз ин 23364 ташкилоту корхона созишномањои соњавї ва шартномањои коллективии баимзорасидаи худро аз ќайди маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї гузаронидаанд.

Фаъолияти шуъбањои Агентї дар ноњияњои шањри Душанбе дар самти њифзи мењнат љоннок гардида истода, вобаста ба бурдани корњои фањмондадињї дар самти њифзи мењнат дар ташкилоту корхонањо семинар-машваратњо бо иштироки корфармоён, шарикони рушд ва дигар сохторњои давлатї барои гузаронидан ба наќша гирифта шудааст. Њамзамон дар назар аст, ки дар љаласаи Кумитаи њамоњангсозии мусоидат ба шуѓли ањолии шањри Душанбе дар охири моњи июни соли равон баргузории он ба наќша гирифта шудааст, ки масъалаи ташкили гурўњи корї љињати таъмини пардохти сариваќтии музди мењнат дар ташкилоту муассисањо новобаста аз шакли моликият, ташкили хадамоти њифзи мењнат, бастани созишномањои соњавї ва баимзорасони шартномањои коллективї ва риояи талаботи дар он пешбинишуда ва пешгирии иштироки шахсони аз 18 сола хурд дар корњо шароиташон вазнин ва зараровар гузошта мешавад.

Љињати бастани созишномањои соњавї ва баимзорасонии шартномањаи коллективї ва баќайдгирии онњо аз тарафи Раёсат ва шуъбањои Агентї дар шањри Душанбе чорањои зарури андешида шуда истодааст.
Ба њолати имрўза дар ноњияњои шањри Душанбе 5356 адад корхона ба ќайд гирифта шудааст, ки аз он 2220 адад корхона амалкунанда мебошад. Шумораи созишнома ва шартномањои ба ќайдгирифта бошад 739 ададро ё ин ки 33 фоиз аз шумораи умумии корхонањои амалкунандаро ташкил медињад.

Тибќи ќарори Шурои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї «Дар бораи натиљањои фаъолияти Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар семоњаи якуми соли 2015» раёсат ва шуъбањои Агентї дар шањру ноњияњои Турсунзода, Роѓун, Вањдат, Рўдакї, Рашт, Њисор, Варзоб ва Шањринав дар масъалаи бартараф намудани ќарздории музди мењнат бо сохторњои дахлдор њамкорї намуда, љињати аз байн бурдани мушкилоти љойдоштаи соњаи мењнат дар семоњаи дуюми соли љорї таклифу пешнињодњо ва маълумот оиди ќарздорї дар њисоботи Раёсати њифзи мењнат пешнињод гардид.

Бояд гуфт, ки корњои фањмондадињї аз тарафи Раёсати њифзи мењнати дастгоњи марказї љињати дуруст ба роњ мондани дастуру супоришњои роњбарияти Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар самти њифзи мењнат мунтазам бурда истодаанд.

Раёсати њифзи мењнат минбаъд низ вазифањои ба зимма гузоштаашонро зери назорати доимї ќарор дода, љињати иљрои онњо чорањои заруриро амали менамояд.

Сардори Раёсати њифзи мењнати
Агентии мењнат ва шуѓли ањолї
Парвиз Куканов

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Фаъолият дар самти муносибатњои мењнатї
Раёсат њифзи мењнат (тел. барои тамос 235-15-92)
Шуъбаи музди мењнат ва сатњи зиндагии ањолї (тел. барои тамос 235-08-22)
Бахши њифзи мењнат ва шарикии иљтимої(тел. барои тамос 235-08-22)

Раёсат њифзи мењнат дар Сохтори дастгоњи марказии Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дохил буда аз шуъбаи музди мењнат ва сатњи зиндагии ањолї ва бахши њифзи мењнат ва шарикии иљтимої иборат мебошад.
Раёсат вазифањои зеринро амалї менамояд:
- таъмини рушди устувори шарикии иљтимої тавассути ба имзо расонидани созишномањои соњавї, шартномањои коллективї ва ќарордодњои мењнатї дар корхонањо, муассисањо ва ташкилотњои њудуди вилоятњо, шањрњо, ноњияњо;
- баќайдгирии созишномањои соњавии (тарифї) аз тарафи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо, шањру ноњияњо басташуда ва шартномањои коллективии баимзорасонидаи ташкилоту муассисањои њудуди вилоятњо, шањрњо, ноњияњо;
- њамкорї бо Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон, Иттиходияњои корфармоёни Тољикистон, сохторњои маќомоти марказии њокимияти иљроия дар вилоятњо, шањрњо, ноњияњо дар самти њаллу фасли масъалањои танзими муносибатњои мењнатї;
- мусоидат ба таъминоти сариваќтї ва пардохти музди мењнат дар ташкилоту муассисањои њудуди вилоятњо, шањрњо, ноњияњо;
- мунтазам мавриди тањлил ќарор додани масъалањои марбут ба муносибатњои мењнатї ва сатњи зиндагии ањолї дар ташкилоту муассисањои њудуди вилоятњо, шањрњо, ноњияњо ва пешнињоди маълумот ба маќомоти ваколатдор;
- манзур намудани пешнињодоти мушаххас љињати аз байн бурдани мушкилоти љойдоштаи соња;
- амалї намудани сиёсати давлатї дар самти муносибатњои мењнатї ва сатњи зиндагии ањолї дар ташкилоту корхонањои њудуди вилоятњо, шањрњо, ноњияњо;
- омўзиши тамоюлњо ва масъалањои рушди минбаъдаи татбиќи кафолатњои мењнатї ба ањолии вилоятњо, шањрњо, ноњияњо ва пешнињод барои маќомоти ваколатдори болої;
- расонидани кўмаки методию амалї ба ташкилоту корхонањои њудуди вилоятњо, шањрњо, ноњияњо дар самти татбиќи санадњои меёрњои њуќуќї оид ба муносибатњои мењнатї ва сатњи зиндагии ањолї;
- дар заминаи масъалањои дар сатњи вилоятњо, шањрњо, ноњияњо баррасишаванда пешнињод намудани таклиф барои такмил ва рушди ќонунгузории соња ба маќомоти ваколатдори болої;
- таъмини иљрои сариваќтии санадњо ва дастуру супоришњои маќомоти ваколатдори болої оид муносибатњои мењнатї ва сатњи зиндагии ањолї.


 

Сомонаҳои ҳаммазмун
  •